Silné stránky školy

- rodinná atmosféra ve škole
- možnost upravit tempa výuky a tím využít individuální přístup k žákům
- při spojení ročníků pomáhají starší žáci mladším žákům
- vzhledem k menšímu počtu žáků je ve třídě možno vyučovat i děti s lehkým
  mentálním postižením
- v malé škole se daří předcházet sociálně patologickým jevům /šikaně/
- možnost práce s moderní výpočetní technikou /interaktivní tabule v každé třídě/
- úzká spolupráce s MŠ
- podíl na společenském životě obceSložení žactva ve školním roce 2018/2019
Součást 
IZO  
Počty dětí
Základní škola
102931445
26
Mateřská škola
107616343
26
Školní jídelna
103155058
52
Školní družina
119400758
26
Ročník
Počet dětí
1.
12
2.
3
3.
0
4.
5
5.
6
podzimní
od 29. 10. do 30. 10. 2018
vánoční
od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019
pololetní 
1. 2. 2019
jarní 
od 4. 3. do 10. 3. 2019
velikonoční
18.4.2019
hlavní
od 29. 6. do 1. 9. 2019
Slabé stránky

- menší možnost srovnání školní úspěšnosti v daném ročníku

Prázdniny 2017/2018
   O nás

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Příspěvková organizace
vznikla 1.1. 2003 sloučením dvou organizace - ZŠ a MŠ Dalečín.


Poloha školy

     Naše škola se nachází v malebném údolí řeky Svratky obklopena lesnatými kopci v obci Dalečín. Školu navštěvují žáci ze sousedních vesnic Veselí a Hluboké. Budova je umístěna na okraji vesnice v příjemném venkovském prostředí.


Úplnost a velikost školy

     Jsme malotřídní škola, organizována jako jednotřídní.
Kapacita školy je 58 dětí. Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvuje 26 dětí.
     Součástí školy je mateřská škola a školní družina, které se nacházejí v novější části budovy.


Vybavení školy

     V budově školy jsou 2 třídy, učebna angličtiny, počítačová učebna, tělocvična, učebna školní družiny, ředitelna, kabinet školních pomůcek.Pro školní knihovnu chybí samostatná místnost, knihy pro žáky i učitele jsou uloženy ve skříních na chodbách. Součástí školy je školní kuchyně a školní jídelna.   
     Škola má čisté estetické prostory, na jejichž vzhledu se podílejí žáci a učitelé. V každé třídě je koutek sloužící k relaxaci.Škola má dobré hygienické zázemí (šatny, WC).
     K pohybovým aktivitám kromě školní tělocvičny slouží i nový sportovní areál u školy, který byl financován z peněz EU.
     V době přestávek žáci mají k dispozici prostory školy, odpočinkové koutky, učebnu PC, tělocvičnu i venkovní areál po dohodě s vyučujícím.
     Všichni učitelé i děti mohou neomezeně využívat PC s přístupem na internet. Učitelé používají tiskárnu, kopírku i interaktivní tabule.
     Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě některých pomůcek se podílejí i sami žáci.
     Pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami, kteří pracují podle individuálního plánu.


Charakteristika pedagogického sboru

     Pedagogický sbor školy tvoří 3 učitelky a jedna vychovatelka ve školní družině. Dvě učitelky jsou plně kvalifikované s vysokoškolským vzděláním (učitelství pro 1. stupeň ZŠ), jedna učitelka - pedagog specifických činností ve volném čase, která pracuje na dohodu a zároveň je účetní na škole.
     Na škole je vyučováno římskokatolické náboženství.
     Pedagogické obsazení školní družiny - 1 vychovatelka


Aktivity školy, projekty

     Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Tyto projekty jsou většinou krátkodobé. Na škole proběhl od 1.9. 2011 - 28.2. 2014 projekt Inovace výuky na ZS Dalečín,realizovaný v rámci EU peníze školám OP VK. Od 1.7.2017 do 30.6.2019 jsme zapojeni do projektu s názvem „Šablony Základní Škola Dalečín s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007641“. A do projektu „Ovoce a zelenina do škol, dodavatelem projektu je společnost Bovys s.r.o.
Pořádáme kulturně-vzdělávací, ozdravné a sportovně zaměřené akce. Jezdíme na výlety, exkurze, divadelní představení, pořádáme besedy, happeningové akce.
     Každoročně s dětmi nacvičujeme divadelní představení pro ostatní školy a veřejnost, školní akademie.Jezdíme s dětmi na cyklistické výlety.
    Podílíme se i na organizaci kulturního života v naší obci. Ve spolupráci s obecním úřadem a rodiči dětí pořádáme společenský ples, který je zahájen předtančením žáků školy. Pomáháme při mimoškolních akcích pořádaných v obci.


Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

     Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče dětí mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, na pravidelných třídních schůzkách.
     Jednou ročně probíhá Den otevřených dveří a tradičními akcemi naší školy jsou dílničky pro rodiče a děti, besídky a akademie ke Dni matek, k Vánocům a Velikonocům, k loučení se se školním rokem.
     Výbornou spolupráci udržujeme s okolními malotřídními školami ve Víru ( turnaj ve floorbalu), v Písečném (hudební klání, turnaj ve fotbalu),v Unčíně (turistický výšlap s opékáním párků, sportovní soutěže), v Jimramově (atletická olympiáda, návštěva sportovní haly, divadelní představení, výstavy). Na oplátku pro tyto školy organizujeme podzimní atletické závody a divadelní představení, spaní ve škole).Spolupracujeme též s OÚ Dalečín, školskou radou.
Součásti organizace
Informace o zpracování osobních údajů
Základní škola a  Mateřská škola   Dalečín